loader image

Regulamin i polityka prywatności

Regulamin

§ 1. Przedmiot regulaminu

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usługi za pomocą Platformy Csmart przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy. Warunkiem świadczenia Usługi jest zapoznanie się z Regulaminem. Usługa jest świadczona bez ograniczeń terytorialnych.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do Usługi Csmart stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), tekst jednolity z dnia 15.10.2013 r (Dz. U. z 2013 r., poz 1422) przez firmę CSMART Sp. z o. o., ul. Cisowa 5, 87-213 Ryńsk, Nip: 8781804340

§ 2. Definicje

Definicje określeń użytych w Regulaminie:

 1. Regulamin świadczenia usługi Csmart określa zasady korzystania przez Usługobiorcę z Usługi Csmart udostępnionej przez Usługodawcę;
 2. Usługa Csmart dostępna jest pod adresem Csmart.pl, gdzie znajduje się Aplikacja Csmart. Dostęp do Platformy możliwy jest za pomocą przeglądarki internetowej. Szczegółowy opis możliwości Usługi jest dostępny na stronie www.Csmart.pl;
 3. Usługodawca – firma CSMART Sp. z o. o., ul. Cisowa 5, 87-213 Ryńsk, tel. 505 485 625, info@csmart.pl;
 4. Usługobiorca – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi;
 5. Administrator – użytkownik, który założył konto i posiada największe uprawnienia w ramach konta lub użytkownik, któremu te prawa zostały nadane;
 6. Użytkownik – osoba, która została dodana przez Administratora konta posiadająca swój indywidualny login i hasło. Administrator konta również jest użytkownikiem;
 7. Cennik – opis pakietów i ich funkcjonalności z wariantami, odpowiadające im ceny za korzystanie z Platformy Csmart;
 8. Konto – posiada określony zestaw funkcjonalności i termin ważności. W ramach konta jeden lub wielu użytkowników mają dostęp do usługi Csmart. Wszyscy użytkownicy konta mają dostęp do tych samych danych – wprowadzonych przez siebie lub innych użytkowników konta. Użytkowników dodaje administrator;
 9. Login – adres mailowy, który został dodany w module Użytkownicy;
 10. Hasło – indywidualne hasło, które zostało utworzone przez każdego Użytkownika;
 11. Konto użytkownika – indywidualny dostęp do konta dla jednej osoby za pomocą loginu i hasła. Każde konto użytkownika ma określone prawa dostępu do konta;
 12. Rozliczenia – płatność za wybrany przez Usługobiorcę okres rozliczeniowy. Następuje od dnia aktywacji płatnego konta do tego samego dnia w kolejnych miesiącach;
 13. Okres testowy – okres 14 dni, podczas których Usługobiorca ma dostęp do pełnego zakresu funkcjonalności Usługi. Okres ten jest bezpłatny i ma na celu przetestowanie możliwości oprogramowania.

§ 3. Wymaganie techniczne

 1. Z Usługi można korzystać za pomocą urządzania z dostępem do internetu oraz wyposażone w przeglądarkę internetową
 2. Usługobiorca we własnym zakresie zaopatrzy siebie w odpowiednie urządzenie oraz dostęp do internetu
 3. W celu korzystania z Usługi wymagane jest urządzenie z dostępem do sieci Internet. Urządzeniem tym może być komputer PC, tablet lub smartfon (Android/ IOS – Iphone/ WindowsPhone). Zaleca się korzystanie z aktualnych wersji przeglądarek internetowych. Przeglądarka powinna mieć włączoną opcję Java Script.
 4. Usługa działa poprawnie m.in. na przeglądarkach :Internet Explorer,
  • Mozilla Firefox,
  • Google Chrome,
  • Opera,
  • Safari.

§ 4. Prawa i obowiązki Usługobiorcy

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Usługi przez Usługobiorcę jest rejestracja Konta zgodnie z instrukcjami zawartymi na stronie.
 2. Usługobiorca jest zobowiązany do podania prawdziwych danych w procesie rejestracji.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do ochrony loginu i hasła. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie ujawnienia przez Użytkownika loginu lub hasła osobom trzecim.
 4. Użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi może dodawać użytkowników do stworzonego przez siebie konta.
 5. Właściciel konta, który założył konto w Usłudze Csmart bierze całkowitą odpowiedzialność za działania użytkowników, których dodał do swojego konta.
 6. Usługobiorca ma prawo zwiększyć ilość użytkowników w swoim koncie w dowolnym momencie. W razie takiej sytuacji musi poinformować o tym fakcie Usługodawcę.
 7. Usługobiorca jest właścicielem wszelkich danych wprowadzonych przez niego lub Użytkowników, którzy korzystają z Konta Usługobiorcy.
 8. Usługobiorca ma prawo żądać trwałego usunięcia danych znajdujących się w jego koncie.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Usługi zgodnie z Regulaminem.
 10. Usługobiorca ma prawo do korzystania z 14 dniowego bezpłatnego okresu testowego. Okres testowy może ulec zmianie w wyniku dodatkowych ustaleń między Usługodawcą, a Usługobiorcą.
 11. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Usługi za pomocą poczty elektronicznej kontakt@Csmart.pl.
 12. Usługobiorca jest zobowiązany do regulowania należności w terminie. W przeciwnym razie konto może zostać zablokowane, a dane mogą zostać usunięte.
 13. Opłaty są pobierane zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie www.Csmart.pl. Do cen netto doliczany jest podatek VAT.
 14. Opłata jest wyliczana na podstawie przysługujących zniżek, kodów rabatowych i okresu przedłużenia.
 15. Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę logo i nazwy firmy Usługobiorcy w celach marketingowych.
 16. Zabronione jest umieszczanie w zasobach Konta materiałów zakazanych prawem.
  • W przypadku stwierdzenia podejmowania przez Usługobiorcę działań:niezgodnych z prawem, w tym podejmowania prób blokowania lub upośledzania działania Systemu;
  • podejmowania prób wykradania danych innych Użytkowników i Klientów;
  • umieszczania wirusów, skryptów służących wykradzeniu tożsamości;
  • podejmowania innych podobnych działań;
 17. Usługodawca ma prawo zablokować konto Usługobiorcy, usunąć materiały umieszczone niezgodnie z prawem, oraz poinformować o takiej sytuacji odpowiednie służby.

§ 5. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z zachowaniem najwyższych standardów.
 2. Na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, Usługodawca za pomocą Aplikacji Csmart, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Klienta następujących usług:
  • Udostępnia konto w Usłudze, która umożliwia gromadzenie informacji,
  • Aplikacja pozwala na organizację pracy w zakresie opisanym w funkcjonalnościach na stronie www.Csmart.pl.
 3. Usługodawca nie odpowiada ze skutki udostępnienia loginu i/lub hasła osobom nieupoważnionym przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie odpowiada ze nieprawidłowe świadczenie Usługi, które zostało wywołane:
  1. Nie spełnieniem wymagań technicznych przez urządzenia za pomocą, których Użytkownicy próbowali korzystać z Usługi lub ich nieprawidłowe działanie,
  2. Działaniem osób trzecich,
  3. Przyczynami niezależnymi od Usługodawcy,
  4. Brakiem lub wadliwym działaniem połączenia internetowego pomiędzy Urządzeniem a serwerem, gdzie znajduje się Usługa.
  5. Awariami technicznymi sprzętu serwerowego używanego do korzystania z Usługi,
  6. Zdarzeniami o charakterze siły wyższej (np. wojna),
 5. Usługodawca ma prawo zawiesić dostęp do Usługi w przypadku braku płatności w ustalonym terminie.
 6. Po upływie 14 dni od wyznaczonej płatności Usługodawca ma prawo usunąć konto wraz z danymi. Po tym okresie uznaje się, że umowa jest rozwiązana.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Usługi, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania przez Usługobiorcę.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści oraz szkody pośrednie.
 9. Usługodawca ma prawo ingerować w dane, ustawienia, uprawnienia użytkowników tylko na polecenie Usługobiorcy w ramach pomocy w korzystaniu z Usługi. Osoba, która założyła konto oraz inne wskazane osoby w formie pisemnej mogą poprosić o tego typu interwencję.
 10. Usługodawca nie odpowiada za szkody i straty powstałe w związku z niewłaściwym korzystaniem przez Usługobiorcę z Usługi, wprowadzeniem nieprawdziwych lub niepełnych danych oraz wadliwym funkcjonowaniem używanego przez Usługobiorcę sprzętu komputerowego, oprogramowania czy łącza internetowego.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników pocztą elektroniczną ważnych informacji dotyczących Usługi, w tym informacji o nowych funkcjonalnościach, planowanych przerwach konserwacyjnych, ewentualnych zaistniałych problemach, awariach, ostrzeżeniach bezpieczeństwa, zmianach w regulaminie lub cenniku usługi, informacji handlowych dotyczących Usługi oraz o specjalnych ofertach partnerów Csmart.
 12. Usługodawca ma prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku stwierdzenia nienaturalnie dużego obciążenia serwera przez danego Użytkownika.
 13. Usługodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzania konserwacji i aktualizacji Systemu, w czasie której System może być niedostępny dla Użytkowników. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy takie następowały w czasie, który spowoduje możliwie najmniejsze utrudnienia dla Usługobiorców.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług w przypadku wykrycia korzystania przez wiele osób z jednego konta Użytkownika.

§ 6. Zawarcie i rozwiązanie Umowy

 1. Zawarcie umowy następuje w momencie rejestracji konta i akceptacji regulaminu.
 2. Zawarcie umowy skutkuje uzyskaniem czasowego dostępu do Usługi.
 3. Poprzez utworzenie Konta w Usłudze Csmart Usługobiorca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje w całości jego warunki.
 4. Podczas rejestracji Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do systemu z uprawnieniami administracyjnymi. Identyfikacja odbywa się poprzez podanie loginu oraz hasła znanego tylko Użytkownikowi.
 5. Rozwiązanie umowy następuje po 14 dniach od ostatniego dnia dostępu do Usługi.
 6. W sytuacji nieuregulowania opłaty za korzystanie z Usługi Csmart Usługobiorca w terminie 14 dni może wznowić konto. Opłata musi być opłacona od momentu utraty dostępu do Konta.
 7. Usługodawcy przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy w przypadku następujących działań Użytkownika:
  1. Umyślnego nieprzestrzegania postanowień Regulaminu, zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa i prób nieuprawnionego dostępu do danych znajdujących się w oprogramowaniu,
  2. Wykorzystywania oprogramowania do celów niezgodnych z prawem,
  3. Działania na szkodę Usługodawcy.
 8. Istnieje możliwość usunięcia konta na wyraźne wskazanie Usługobiorcy w dowolnym momencie. Taka sytuacja nie powoduje zwrotu opłaty.

§ 7. Przechowywanie danych

 1. Usługobiorca ma prawo wglądu i dokonywania zmian swoich danych osobowych.
 2. Wszelkie dane wprowadzane przez Usługobiorcę i osoby przez niego dodane do Konta w Usłudze stanowią jego własność i nie są udostępniane osobom trzecim poza wyjątkami określonymi przepisami prawa.
 3. Wprowadzone dane są wykorzystywane, tj. gromadzone i przetwarzane, jedynie w celu zapewnienia prawidłowości świadczenia usług oferowanych poprzez usługę Csmart, w celach poprawnego dokonywania rozliczeń pomiędzy Klientem a Usługodawcą oraz tworzenia zestawień statystycznych mających na celu ulepszanie usługi.
 4. Wszelkie dane wprowadzane przez Usługobiorcę i przechowywane przez usługę są chronione przed usunięciem w wyniku awarii urządzeń jak też innych zdarzeń losowych oraz dostępem osób niepowołanych.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treści wprowadzane przez Użytkownika.
 6. 14 dni po rozwiązaniu Umowy wszelkie dane dotyczące Klienta i wprowadzonych przez niego danych mogą zostać usunięte.
 7. Usługa Csmart wykorzystuje pliki Cookies do przechowywania informacji o sesji oraz w celu gromadzenia anonimowych statystyk odsłon.
 8. Usługobiorca oświadcza, że w myśl Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (art. 7 pkt 4) jest Administratorem danych osobowych wprowadzonych do Aplikacji i przetwarza je zgodnie z przepisami prawa.
 9. W sytuacji przekroczenia limitów przestrzeni dyskowej dalsze zapisywanie plików może zostać zablokowane. Usługobiorca może prosić o zwiększenie przestrzeni dyskowej, a Usługodawca może nałożyć dodatkową opłatę za jej zwiększenie
 10. Usługodawca zapewni dostępność Usługi na poziomie nie mniejszym niż 99,5% czasu w roku kalendarzowym. W przypadku wystąpienia awarii po stronie Csmart obniżającej dostępność usługi poniżej 99,5% w ciągu roku, za każdy 1% przysługuje przedłużenie ważności konta o okres 7 dni kalendarzowych.

§ 8. Zasady odpłatności

 1. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą zostaje zawarta w momencie utworzenia konta w Csmart.
 2. Pierwsze 14 dni jest darmowe i określane jako okres testowy.
 3. Wysokość opłaty zależy od pakietu na jaki zdecyduje się Usługobiorca, liczby Użytkowników oraz przysługujących zniżek. Szczegóły znajdują się na stronie www.Csmart.pl.
 4. Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej, które są przesyłane na główny adres mailowy.
 5. Na wyraźne, pisemne życzenie Klienta Usługodawca wystawi fakturę w postaci papierowej oraz dostarczy ją pocztą na adres Użytkownika podany podczas rejestracji.
 6. Faktura VAT zostanie wystawiana po zaksięgowaniu płatności.
 7. Po upłynięciu opłaconego okresu wymagana jest opłata za kolejny okres zgodnie z aktualnym cennikiem. Usługobiorca nie ma obowiązku przedłużać Usługi. Po upływie opłaconego okresu dostęp do konta może zostać zablokowany.
 8. Usługobiorca może odstąpić od umowy po każdym pełnym okresie rozliczeniowym nie opłacając kolejnego okresu rozliczeniowego.
 9. W przypadku opłacenia kolejnego okresu rozliczeniowego umowa pozostaje obowiązująca do jej wypełnienia.
 10. Nie przewiduje się zwrotu opłaty w przypadku jej uiszczenia i nie korzystania z Usługi. Dotyczy to przypadków wniesienia opłaty za każdy okres rozliczeniowy.
 11. Zmiany cen wersji płatnych będą ogłaszane na stronie i nie stanowią zmiany regulaminu.

§ 9. Postępowanie reklamacyjne

 1. Jeśli Usługa nie jest świadczona zgodnie z niniejszym Regulaminem Usługobiorca może złożyć reklamację.
 2. Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres kontakt@Csmart.pl lub listownie do siedziby Usługodawcy.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane konta, login, daty i godziny występowania zdarzenia, dokładny opis i wskazane zapisy z Regulaminu, które nie zostały dotrzymane.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi nastąpić w ciągu 14 dni od wystąpienia zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 5. Usługodawca ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji od otrzymania informacji.
 6. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji będzie skutkowało upustami do wykorzystania przy kolejnym rozliczeniu albo darmowym okresem korzystania z Usługi.

§ 10. Prawo własności intelektualnej

 1. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 2. Usługobiorcy nie nabywają jakichkolwiek praw udostępnionych utworów w wyniku wykupienia dostępu do Usługi.
 3. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. Wszystkie prawa autorskie do strony i platformy należą wyłącznie do firmy CSMART Sp. z o. o.

§ 11. Sugestie Usługobiorców

 1. Usługodawca deklaruje chęć do rozwoju Usługi zgodnego z oczekiwaniami Usługobiorców.
 2. Usługobiorca ma prawo wyrażać swoje opinie na temat Usługi i zgłaszać zapotrzebowanie na nowe funkcjonalności.
 3. Usługodawca ma prawo nie wprowadzać zmian, o które proszą Usługobiorcy. Usługodawca może wykonać zmiany po dokonaniu ich indywidualnej wyceny.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie https://csmart.pl
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez ograniczeń czasowych
 3. W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca korzysta z Usługi zgodnie z Regulaminem ważnym w pierwszym dniu opłaconego okresu rozliczeniowego.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości wewnątrz Usługi.

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

 1. CSMART przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników odwiedzających i korzystających z jej witryn internetowych. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeo oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności CSMART zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. CSMART nie udostępnia tych danych osobom trzecim bez zgody użytkownika. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, CSMART przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 2. CSMART wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeo internetowych z jej serwisami. Są one wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami CSMART Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią spółki. Na podstawie plików logów mogą byd generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwisy CSMART.
 4. CSMART w ramach świadczenia usług na swoich serwisach używa systemów retargetowania reklam swoich partnerów marketingowych dla optymalizacji jakości reklam wyświetlanych Użytkownikom. Partnerzy ci są w stosunku do stron osobami trzecimi, a należą do nich m.in.: Facebook i Google. Celem tego systemu jest jak najlepsze dopasowanie reklam bazujące na zainteresowaniach Użytkowników. Bezpieczeostwo powierzonych CSMART danych jest traktowane priorytetowo, a dane przekazywane są tym partnerom całkowicie anonimowo.
 5. Na swoich stronach internetowych CSMART stosuje tzw. „Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy Cookies pozwalają dostosowywad usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisów CSMART Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie Cookies nie uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez CSMART, może jednak powodowad różnego rodzaju utrudnienia lub ograniczenia. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisów ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach CSMART nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 6. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są w celu realizacji usług świadczonych w związku z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z CSMART W pozostałym zakresie dane Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.
 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług przez CSMART
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Użytkowników koniecznych do realizacji usług świadczonych przez CSMART
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy kontaktowad się z CSMART, wysyłając list na adres: … . Rezygnacja z newslettera CSMART zawierającego materiały marketingowe można dokonad klikając w link pozwalający na anulowanie subskrypcji, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail i/lub zarządzad preferencjami konta bezpośrednio z konta Użytkownika.
 10. CSMART zapewnia Użytkownikom prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w jej zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,
  2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  3. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że CSMART jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  4. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  5. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  6. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
 11. CSMART zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnych informacji o udostępnianych przez nią środkach technicznych, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Zapewnia również Użytkownikom dostęp do danych o podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli zawarła z tym podmiotem umowę o powierzenie przetwarzania danych.
 12. Administratorem zbioru danych osobowych jest CSMART z siedzibą w Manchesterze.
 13. Po zakooczeniu korzystania przez Użytkownika z usług CSMART, ta przetwarzad będzie tylko niezbędne dane dotyczące Użytkownika, w zakresie dopuszczonym obowiązujących przepisów prawa, a konieczne dla umożliwienia rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeo z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wykorzystywane do celów reklamy, badania rynku oraz zachowao i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badao na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez CSMART (wyłącznie za zgodą Użytkownika) oraz niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych przez CSMART
 14. Dane Użytkowników będą udostępniane innym Użytkownikom tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji usług świadczonych przez CSMART Dane te mogą ponadto służyd do weryfikacji przestrzegania przez Użytkownika warunków regulaminu świadczenia usług i przepisów obowiązującego prawa.
 15. Każdorazowo w przypadku zmian w zakresie obowiązującej polityki prywatności obowiązującej w CSMART, spółka zastrzega sobie wyłączne i jednostronne prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian w przedmiotowych zapisach.
OK
Ta strona używa plików cookies. Przeczytaj Politykę Prywatności.