Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych CSMART

 1. CSMART przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników odwiedzających i korzystających z jej witryn internetowych. W tym celu z należytą starannością dobiera i stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeo oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności CSMART zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. CSMART nie udostępnia tych danych osobom trzecim bez zgody użytkownika. Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, CSMART przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.
 2. CSMART wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeo internetowych z jej serwisami. Są one wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisami CSMART Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerami oraz siecią spółki. Na podstawie plików logów mogą byd generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwisy CSMART.
 4. CSMART w ramach świadczenia usług na swoich serwisach używa systemów retargetowania reklam swoich partnerów marketingowych dla optymalizacji jakości reklam wyświetlanych Użytkownikom. Partnerzy ci są w stosunku do stron osobami trzecimi, a należą do nich m.in.: Facebook i Google. Celem tego systemu jest jak najlepsze dopasowanie reklam bazujące na zainteresowaniach Użytkowników. Bezpieczeostwo powierzonych CSMART danych jest traktowane priorytetowo, a dane przekazywane są tym partnerom całkowicie anonimowo.
 5. Na swoich stronach internetowych CSMART stosuje tzw. „Cookies”. Informacje zbierane przy pomocy Cookies pozwalają dostosowywad usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z serwisów CSMART Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie Cookies nie uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez CSMART, może jednak powodowad różnego rodzaju utrudnienia lub ograniczenia. Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o Użytkownikach serwisów ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach CSMART nie przechowują żadnych danych osobowych, ani innych informacji zebranych od użytkowników.
 6. Dane podawane przez Użytkowników wykorzystywane są w celu realizacji usług świadczonych w związku z umową o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartą z CSMART W pozostałym zakresie dane Użytkowników wykorzystywane są wyłącznie w celach, dla których wyrazili oni odrębną zgodę.
 7. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych jest niezbędne do świadczenia usług przez CSMART
 8. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych Użytkowników koniecznych do realizacji usług świadczonych przez CSMART
 9. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. W tym celu należy kontaktowad się z CSMART, wysyłając list na adres: … . Rezygnacja z newslettera CSMART zawierającego materiały marketingowe można dokonad klikając w link pozwalający na anulowanie subskrypcji, który znajduje się w każdej wiadomości e-mail i/lub zarządzad preferencjami konta bezpośrednio z konta Użytkownika.
 10. CSMART zapewnia Użytkownikom prawo do kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą, zawartych w jej zbiorach danych, a zwłaszcza prawo do:
  1. uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych zawartych zbiorze danych,
  2. uzyskania informacji, od kiedy przetwarza się w zbiorze dane jej dotyczące oraz podania w powszechnie zrozumiałej formie treści tych danych,
  3. uzyskania informacji o źródle, z którego pochodzą dane jej dotyczące, chyba że CSMART jest zobowiązany do zachowania w tym zakresie w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej,
  4. uzyskania informacji o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane,
  5. żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
  6. wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację,
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, gdy administrator danych zamierza je przetwać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych innemu administratorowi danych.
 11. CSMART zapewnia Użytkownikom dostęp do aktualnych informacji o udostępnianych przez nią środkach technicznych, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Zapewnia również Użytkownikom dostęp do danych o podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli zawarła z tym podmiotem umowę o powierzenie przetwarzania danych.
 12. Administratorem zbioru danych osobowych jest CSMART z siedzibą w Manchesterze.
 13. Po zakooczeniu korzystania przez Użytkownika z usług CSMART, ta przetwarzad będzie tylko niezbędne dane dotyczące Użytkownika, w zakresie dopuszczonym obowiązujących przepisów prawa, a konieczne dla umożliwienia rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeo z tytułu płatności za korzystanie z usługi, wykorzystywane do celów reklamy, badania rynku oraz zachowao i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badao na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez CSMART (wyłącznie za zgodą Użytkownika) oraz niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych przez CSMART
 14. Dane Użytkowników będą udostępniane innym Użytkownikom tylko w takim zakresie, w jakim będzie to konieczne do realizacji usług świadczonych przez CSMART Dane te mogą ponadto służyd do weryfikacji przestrzegania przez Użytkownika warunków regulaminu świadczenia usług i przepisów obowiązującego prawa.
 15. Każdorazowo w przypadku zmian w zakresie obowiązującej polityki prywatności obowiązującej w CSMART, spółka zastrzega sobie wyłączne i jednostronne prawo do wprowadzenia odpowiednich zmian w przedmiotowych zapisach.
 • Rozpocznij
  darmowy test

 • Skontaktuj się z
  naszym doradcą

 • Korzystaj z zalet
  pracy w CSMART

Darmowy test